Lịch làm việc

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7CN
Sáng
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS. LẠI MINH ĐỨC
- BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS CKII LA HOÀNG HỘ
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS CKII LA HOÀNG HỘ
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS CKII LA HOÀNG HỘ
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS CKII LA HOÀNG HỘ
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS CKII LA HOÀNG HỘ
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS BÙI PHƯƠNG HIỀN
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ THỊ THỦY TIÊN
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
Chiều
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS CKII LA HOÀNG HỘ
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- BS HÀ THANH HÀ
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS CKII LA HOÀNG HỘ
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS CKII LA HOÀNG HỘ
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS CKII LA HOÀNG HỘ
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- PGS.TS.BS TRẦN VIỆT HỒNG
- BS.CKII LÊ VĂN HOÀI
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS.CKI TRẦN NGUYỄN NGỌC THANH THANH
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- BS CKI LÊ DUY TÙNG
- BS CKI LÊ VĂN ĐẠI
- BS CKI NGUYỄN VĂN NHUẬN
- BS.CKI NGUYỄN VĂN NGHĨA
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS.CKII MAI THỊ ANH LOAN
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI TẠ TIẾN DŨNG
- BS CKII LA HOÀNG HỘ
- BS NGUYỄN TRUNG TÚ
- BS NGUYỄN TẤN DŨNG
- BS HÀ THANH HÀ
- BS NGUYỄN VĂN HƯNG
- BS NGUYỄN THỊ CHÂU GIANG
- BS.CKI KIM THÁI QUANG
- BS.CKI PHẠM VĂN ÁNH
- BS.CKII LÊ ANH PHƯƠNG
- BS.CKII LÊ VĨNH THUYÊN
- BS CHÂU KHẮC TUẤN
- BS BÙI THỊ HUỆ
- BS. CKII BÙI TRUNG KIÊN
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS.CKI NGUYỄN THỤY VY
- BS LÊ THỤY HOÀNG UYÊN
- BS.CKI KSOR THUÔI
- BS NGÔ THỊ KIM DUNG
- TS.BS PHAN THANH HIẾU
- ThS.BS VÕ THỊ TRÚC PHƯƠNG
- TS.BS DIỆP THÀNH TƯỜNG
- TS.BS CKII PHẠM VĂN BÙNG
- BS BÙI PHƯƠNG HIỀN
- BS.CKII NGUYỄN VĂN QUANG
- BS.CKI HỒ QUỐC CHƯƠNG
- BS LÊ THỊ THỦY TIÊN
- BS LÊ MAI TRUNG NGHĨA
- BS.CKI NGUYỄN BÁ KIÊN
- BS.CKI DƯƠNG QUANG HÙNG